1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Blog
Tovačovské bomby - Október 2022 Tovačovské bomby - Október 2022
Koniec októbra 2022, to bol ten čas ktorý sme netrpezlivo očakávali. V nedeľu 23. októbra o 3 hodine ráno sadám do auta a vyrážam opäť k našim bratom ... čítať celé
Zobraziť všetky články
Zasielanie noviniek na e-mail

Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách a zvýhodnených akciách? Prihláste sa k odberu noviniek a získajte tie najlepšie ponuky hneď. 

DR. BAITS je ONLINE

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, tak neváhajte, dajte nám odber, like a nezabudnite sledovať naše rýbárske videá.

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „podmienky“ alebo „OP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej tiež ako „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.drbaits.eu a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúci

Názov: Bartolomej Gergely - GREYML
Zastúpená: Bartolomej Gergely
Sídlo: Clementisova 6
Vedená: 
Vložka číslo: 
Právna forma: FO

Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: SK60 1100 0000 0026 2675 2828
IČO: 40 164 811
DIČ: 1045421322

Produktový manažér: + 421 907 914 784 e-mail: info@drbaist.eu

Spôsob objednávania

Platba

• prevodom
• dobierka (hotovosť)

Storno objednávky

Orgán dozoru: Orgánom dozoru je Slovenská Obchodná Inšpekcia, Krajský Inšpektorát Košice I, Vrátna 3, 040 01 Košice

Elektronicky na stránkach www.drbaits.eu  mailom: info@drbaits.eu

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže svoju nevybavenú objednávku stornovať. Kontaktujte nás čo najskôr e-mailom na adrese info@drbaits.eu

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 14 dní.

O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Dodanie tovaru

Prostredníctvom kuriérskej služby až k Vám priamo do domu alebo kdekoľvek ste (len v SR).

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Ideálne je použiť tento formulár odstúpenia od zmluvy na diaľku , ktorý nám pošlete poštou alebo elektronicky. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo

preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

Po obdržaní tovaru je zákazník povinný prekontrolovať neporušenosť a následne obsah zásielky.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade poškodenia v prvom rade spísať s kuriérom zápisnicu o poškodení a následne skontrolovať obsah zásielky či nie je poškodený aj tovar. Pokiaľ je tovar poškodený, zásielku zákazník nepreberie. V prípade prevzatia zásielky s poškodeným obalom bez spísania zápisnice dodávateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Ochrana osobných údajov

Zásielková služba zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje za účelom ponuky služieb a produktov. Údaje sú spracované pre marketingové aktivity našej spoločnosti na neurčitý čas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

V prípade nezhody je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní priamo na info@drbaits.eu alebo telefonicky, SMS na čísle +421 907 914 784

Tieto údaje pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím. Podľa §20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvanie, resp. využívaniu v poštovom styku.

Ceny výrobkov

Všetky ceny výrobkov v internetovom obchode www.drbaits.eu sú uvedené v euro - €, vrátane DPH.
Vyhradzujeme si však právo na zmenu cien. Ak takýto prípad nastane a cena výrobku sa zmení, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať pred vybavením Vašej objednávky.

Záručné podmienky

Na celý sortiment tovaru v internetovom obchode www.prolinefishing.sk platia prísne kvalitatívne kritériá. Spolu s výrobcom zaručujeme spoľahlivosť a zákonnú záručnú lehotu 2 roky. Začiatok záruky stanovuje dátum uvedený na faktúre, ktorá slúži aj ako záručný a dodací list.

V prípade poruchy výrobku počas 2 ročnej záručnej lehoty nám výrobok zašlite späť na našu adresu. Do zásielky ku výrobku priložte:
* fotokópiu faktúry
* popis reklamovanej chyby výrobku.

Zásielku výrazne označte textom „Reklamácia“. V prípade oprávnenej reklamácie Vám výrobok vymeníme za nový.
Reklamácia sa nevzťahuje v prípade, ak výrobky boli poškodené neodbornou manipuláciou, nevhodným zaobchádzaním alebo nedodržaním pokynov v návode.

Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku.

Odborné poradenstvo

Pracovník nášho technického poradenstva Vám poskytne odborné poradenstvo. Pre uľahčenie a urýchlenie vybavenia Vašej otázky uvádzajte príslušné objednávkové číslo výrobku. Pokiaľ v dodávke chýba návod na použitie, zavolajte nám a my Vám návod urýchlene doručíme.

Ak máte k našim výrobkom technické otázky, napíšte na info@drbaits.eu alebo zavolajte alebo pošlite SMS na číslo: + 421 907 914 784, +421 911 305 932

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.prolinefishing.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

  1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na internetovom obchode www.drbait.eu
  2. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v pokiaľ možno v originálnom balení vrátane manuálov (ak sú súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.

3. Náklady spojené s reklamáciou nesie prevádzkovateľ (po predložení dokladov).
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
5. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je jeden mesiac od jej prijatia.
Všetky nami ponúkané výrobky spĺňajú vysoké kvalitatívne požiadavky a na všetok tovar (mimo krmív, komponentov, aróm a pod.) je výrobcami poskytovaná záruka min. 2 roky. Tovar v prípade oprávnenej reklamácie, kde nie je možné vykonať jeho opravu meníme kus za kus.

Práva a povinnosti našej spoločnosti a zákazníka

1.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia www.drbaits.eu nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
2. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu www.drbaits.eu si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky. Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

3. Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Novinky z nášho blogu

Tovačovské bomby - Október 2022
Tovačovské bomby - Október 2022
Koniec októbra 2022, to bol ten čas ktorý sme netrpezlivo očakávali. V nedeľu 23. októbra o 3 hodine ráno sadám do auta a vyrážam opäť k našim bratom ... čítať celé
Zasielanie noviniek na e-mail
Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách a zvýhodnených akciách? Prihláste sa k odberu noviniek

Logo
DR. Baits - len to najchutnejšie pre ryby
Copyright Dr. Baits 2022
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk